Yhdistyksen säännöt

Kuiville Pyrkivien Tuki ry
Yhdistyksen säännöt 2011

kirj. 9.3.2012

  Yhdistyksen nimenä on Kuiville Pyrkivien Tuki ry ja sen kotipaikkana on Jyväskylä.

  Yhdistyksen tarkoituksena on sekä raitistuneitten päihdeongelmaisten, että raittiuteen pyrkivienpäihdeongelmaisten kaikinpuolinen auttaminen raittiiseen ja tasapainoiseen elämään Jyväskylässä diakonian ja yhteisöllisten työmuotojen keinoin.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys hankkii asunnottomille ja entisille päihdeongelmaisille asuntoja, varoja ja materiaalia arpajaisten, keräysten ja lahjoitusten avulla ja pyrkii käyttämään hyväkseen talkootyön periaatetta, missä se suinkin on mahdollista. Auttaminen raittiiseen ja  tasapainoiseen elämään tapahtuu päiväkeskus-, ryhmäterapia-, askartelu-, liikunta-, leiri- ja retkitoiminnan avulla.

Yhdistys voi toimintaansa varten hankkia omistukseensa kiinteätä omaisuutta.

  Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy.

Yhdistyksen jäseneksi hyväksytyn henkilön nimi kirjoitetaan yhdistyksen jäsenluetteloon, johon merkitään muutkin häntä koskevat tarpeelliset henkilötiedot.

  Yhdistyksen jäsen on oikeutettu eroamaan yhdistyksestä kolmen kuukauden kuluttua siitä lukien, kun hän on ilmoittanut siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Yhdistyksen jäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä, jos hän on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen yli kolme kuukautta sen erääntymisestä lukien taikka, jos hän toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella estää yhdistyksen päämäärien toteuttamista taikka vahingoittaa sen mainetta.

Jäsenillä on oikeus saattaa eroamista koskeva hallituksen päätös yhdistyksen kokoukseen tutkittavaksi ilmoittamalla siitä hallituksen puheenjohtajalle kolmenkymmenen päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. Tämän ilmoituksen perusteella hallitus on velvollinen ottamaan eroamista koskevan asian esille siinä yhdistyksen kokouksessa, joka ensiksi pidetään sen jälkeen, kun ilmoitus hallituksen puheenjohtajalle on tehty.

  Yhdistyksen jäsenmaksun päättää yhdistyksen vuosikokous. Jäsenmaksu on suoritettava hallituksen määräämänä aikana.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat.

1.  Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajan lausunto.
2.  Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä vuodelta.
3.  Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto ja tilintarkastajien antama lausunto ehkä antaa aihetta.
4.  Päätetään jäsenmaksun suuruudesta.
5.  Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet.
6.  Valitaan yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.
7.  Vahvistetaan talousarvio ja toimintasuunnitelma seuraavalle tilikaudelle.
8.  Käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten esittämät asiat.

  Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kahdeskymmenesosa yhdistyksen jäsenistä sitä erityistä ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

  Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta sähköpostitse tai kirjeitse. Lisäksi muut tiedonannot yhdistyksen jäsenille toimitetaan sähköpostitse tai kirjeitse.

9§  Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka yhdistyksen vuosikokous valitsee vuodeksi kerrallaan. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi jäsentä ja jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet. Hallitus valitsee keskuudestaan tai sen ulkopuolelta sihteerin ja rahastonhoitajan.

10§  Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai jonkun hallituksen jäsenen kanssa. Hallitus voi myös antaa nimenkirjoitusoikeuden erikseen nimeämälleen henkilölle.

11§  Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja vuosikertomus on valmistettava edelliseltä toimintavuodelta tammikuun kuluessa ja annettava tilintarkastajille ennen helmikuun 1. päivää.

12§  Tilintarkastajien tulee ennen maaliskuun 1. päivää antaa hallitukselle kirjallinen, yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu kertomus yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta.

13§  Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on päätettävä vähintään kahden kolmanneksen enemmistöllä luettuna äänestyksestä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa kolmen neljäsosan äänten enemmistöllä luettuna äänestyksessä annetuista äänistä.

14§  Jos yhdistys purkautuu, käytetään sen varat päihdeongelmaisten hyväksi Jyväskylässä sen mukaan kuin yhdistyksen kokous päättää.

15§  Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassaolevia yhdistyslain säännöksiä.