Yhdistyksen säännöt

Voimassa olevat säännöt. Voimassaolon alku: 03.10.2023 13:45:06

1.§ Yhdistyksen nimi on Kuiville Pyrkivien tuki ry ja kotipaikka Jyväskylä.

2§ Yhdistyksen tarkoituksena on sekä raitistuneitten, että raittiuteen pyrkivien asukkaiden tukeminen päihteettömään ja tasapainoiseen elämään diakonian ja yhteisöllisten työmuotojen keinoin. Tarkoituksensa toteuttamiseksi: Yhdistys hankkii asunnottomille tai vaikeassa asuntotilanteessa oleville ja raittiuteen pyrkiville asukkaille asuntoja ja tuottaa asumiseen liittyviä tukipalveluita. Yhdistys voi harjoittaa elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen. Yhdistys voi omistaa kiinteistöjä, ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia.

3.§ Yhdistyksen jäsenet ja jäsenmaksu Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä henkilö tai yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja toimintatavat. Jäsenen hyväksyy yhdistyksen hallitus. Jäsenmaksun suuruuden päättää yhdistyksen syyskokous vuosittain. Jäsenen, joka jättää kahtena peräkkäisenä vuotena jäsenmaksunsa maksamatta katsotaan eronneen yhdistyksestä.

4.§ Yhdistyksen hallitus Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja viisi jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Hallituksen toimikausi on 1 vuosi. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta siten, että jäsenistä lähinnä puolet on erovuorossa vuosittain. Yhdistyksen työntekijä ei voi olla hallituksen jäsen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna ovat läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

5.§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yksin. Yhdistyksen hallitus voi antaa nimenkirjoitusoikeuden määräämälleen henkilölle yksin.

6.§ Tilikausi Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

 7.§ Yhdistyksen varsinaiset kokoukset Yhdistyksellä on kaksi varsinaista kokousta, kevätkokous helmi-toukokuussa ja syyskokous syysmarraskuussa. Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Syyskokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Hallituksen valinta – Valitaan hallituksen puheenjohtaja – Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle – Valitaan hallituksen varajäsen erovuoroisen tilalle

6. Toimintasuunnitelma, jäsenmaksu sekä tulo- ja menoarvio seuraavalle kalenterivuodelle – Vahvistetaan toimintasuunnitelma – Päätetään jäsenmaksun suuruus – Vahvistetaan tulo- ja menoarvio

7. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö seuraavalle tilikaudelle

8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun Hallitus voi tarvittaessa kutsua koolle yhdistyksen ylimääräisen kokouksen. Jäsenistö voi 1/5-osan kirjallisesta vaatimuksesta kutsua yhdistyksen kokouksen koolle, joka hallituksen on toteutettava 14 vrk:n kuluessa vaatimuksesta. Yhdistyksen kokouksiin voi osallistua tietovälineellä etäyhteydellä ja mahdolliseen äänestykseen tekstiviestillä tai vastaavalla.

8.§ Yhdistyksen kokouksen koolle kutsuminen Kokous kutsutaan koolle 14 vrk ennen kokousta sähköpostitse tai kirjeellä sekä ilmoituksella yhdistyksen kotisivuilla.

9.§ Tilintarkastus Hallituksen tulee antaa allekirjoitettu tilinpäätös viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta tilintarkastajille tarkastettavaksi. Tilintarkastajien tulee antaa lausunto hallitukselle yhdistyksen tilien ja hallinnon tarkastuksesta 2 viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta.

10.§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.